۱۳۹۹/۰۵/۰۱
فراخوان شعر سرایی روز اردبیل
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
فراخوان عکس های اردبیل قدیم
۱۳۹۸/۰۶/۲۰
دعوت از شهروندان اردبیلی برای تحویل امانی و اهدایی اسناد، اقلام و آثار تاریخی به موزه شهرداری اردبیل