بازدید دانش آموزان دبیرستان سمیه،98/9/2

بازدید دانش آموزان دبیرستان سمیه،۹۸/۹/۲
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۶۹