گالری اسناد
اسناد به عنوان یکی از مهم ترین منابع تاریخی، اهمیت بسیار زیادی در پژوهش های تاریخی در یک دوره یا زمان تاریخی دارند و در مواردی تنها شواهد حکایت کننده از تغییر و تحولات جامعه ی انسانی هستند. معمولاٌ در دسته بندی اسناد ان را به دو دسته ی مکتوب و غیر مکتوب تقسیم می کنند. در این میان اسناد مکتوب را می توان به انواع مختلفی مانند اسناد حکومتی، اسناد دیوانی، اسناد تجاری، اسناد مذهبی و اسناد شرعی تقسیم کرد.
اسناد مردمی می تواند به یکی از مهم ترین جنبه های اسناد در پژوهش های تاریخی یعنی کاربردی بودن عینیت ببخشد. این اسناد مربوط به آداب و رسوم و زندگی انسان ها در گذشته ای است که با تغییر اندکی در زمان حال نیز جاری است. ادواج، خریدو فروش، تعاملات انسانی یک جامعه ی پویا ریشه در فرهنگ غنی آن دارد و محتوای آن می تواند در موارد زیادی پاسخگوی برخی مشکلات حال حاضر جامعه باشد.
اسناد مردمی بیانگر کنش و واکنش مردم در جوامعی است که هرگز نمی ایستند و در آنها همیشه تولد، مرگ و ازدواج برای ثبت، مالیات جمع آوری و انواع تعاملات اجتماعی وجود دارد و همزمان با حیات جامعه و تکامل آن تولید می شود و می تواند در دهه های بعدی بیانگر مسیر تحول و تغییرات زندگی در شهرها و روستاها در دوره های زمانی مختلف باشد. این اسناد که مستقیماٌ با زندگی روزمره ی مردم سروکار دارند در همه ی ابعاد زندگی آنها موثرند و بیانگر گوشه هایی از حیات اجتماعی هستند که بندرت در اسناد دولتی ظهور می یابد.
اسناد مهم ترین ارتباط تاریخی محلی هر منطقه، با گذشته  دور و نزدیک آن است ، زیرا بسیاری از مولفه ها و فاکتورهای تاریخ محلی در آنها عینیت می یابد . اسناد مردمی می تواند در بررسی تاریخ محل یک منطقه موضوعات متنوعی مانند سن توزیع انسانی، نژاد، امور دینی، شخصیت های رفتاری قومیت ها یاهویت شخصی مکان ها، تفریحات، اشغالات فکری، حمل و نقل عمومی، عوارض و مالیات، زباله ها، یتیم خانه ها و مراک کمک به مستمندان، فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی مورد استفاده قرار گیرد.

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
منبع موزه شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۶۳